Varför ska man vaccinera sig mot lunginflammation?

Sjuk kvinna hostar och nyser
Lunginflammation är en allvarlig och i vissa fall livshotande infektion. Varje år drabbas omkring 100 000 svenskar – fler kvinnor än män. Nästan fyra av tio kvinnor har haft lunginflammation.

Innan antibiotikan var lunginflammation en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.

– Sjukdomen skördar fortfarande liv fast idag oftast i form av komplikationer till infektionen, så som blodförgiftningar och hjärtkärl-händelser, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbottens läns landsting.

Läsarfråga: Kan jag vaccineras mot både covid och pollen?

Pneumokocker är den vanligaste luftvägsbakterien i vårt klimat och den vanligaste orsaken till lunginflammation. Smittkällor är ofta förkylda barn och vuxna som hostar och nyser. Vad många inte vet är att det går att vaccinera sig mot lunginflammation. Enligt en Sifoundersökning känner tre av fyra svenskar, 74 procent, inte till detta. Samtidigt är också hälften av svenskarna, 53 procent, osäkra på om de själva tillhör en riskgrupp.

– Alla över 65 år samt vissa riskgrupper har en ökad risk att insjukna i pneumokockinfektioner och bör vaccineras mot pneumokocker. Studier visar att det innebär en kraftigt minskad risk för sjukdom och död hos de som vaccinerats, säger Anders Nystedt.

Många bär på bakterien utan att ha symtom

I influensa- och förkylningstider ökar risken för lunginflammation. Många barn och vuxna är bärare av pneumokockbakterien i näsa och svalg utan att ha symtom, men kan smitta andra.

– Genom att vaccinera sig mot pneumokocker skyddar man sig själv från infektioner och dessutom mot komplikationer. Förutom hyfsat skydd mot då till exempel influensan så ser man färre lunginflammationer, färre blodförgiftningar, färre stroke och hjärtinfarkter med mera i efterförloppet hos de som vaccinerats. Det är också solidariskt att låta vaccinera sig. En vaccinerad har betydligt mindre risk att i sin tur smitta andra – sina anhöriga, barn och barnbarn.

Sjukdomen skördar fortfarande liv

Det finns två olika vaccin mot pneumokocker, Prevenar och Pneumovax.

– När det kommer till pneumokockvaccination är det viktigaste inte hur, utan att man vaccinerar sig. Personer med vissa sjukdomar, så som nedsatt immunförsvar, cancer- och autoimmuna sjukdomar, rekommenderar vi en vaccinserie med bägge typerna av vaccin. För en del kanske det räcker med att ta vaccin en gång, säger Andreas Nystedt.

Gratis med vaccin i vissa delar av landet

November är vaccinationstider. Prisläget ser olika ut beroende på var i landet man bor. I drygt hälften av Sveriges 21 landsting och regioner är det gratis. Dyrast är det i Härjedalen/Jämtland där det kostar 495 kronor. För att ändå se till att få båda vaccinerna om man är över 65 år kan man betala själv. Det nyaste vaccinet, Prevenar 13, kostar i snitt 750 kronor hos en privat vaccinatör. Det äldre vaccinet, Pneumovax, kostar 365 kronor.

Anders Nystedt är en av de läkare som arbetat för att vaccinet ska vara gratis.

– Det nya för i år uppe hos oss i Norrbotten läns landsting är gratis pneumokockvaccination.

Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Influensavaccinet har varit gratis sedan 90-talet. I första hand vill vi givetvis att våra patienter som tillhör riskgrupperna ska slippa att bli sjuka. Vi ser också en hälsoekonomisk vinst. Färre sjuka ger en mindre belastning på en redan hårt belastad sjukvård.

Risken att drabbas av svårare lunginflammation ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år. Mia Brytting, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, efterlyser ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper och äldre. Hon får medhåll av smittskyddsläkaren Anders Nystedt.

– Visst vore det bättre med ett nationellt vaccin och en nationell upphandling. Jag skulle applådera högt om politiken genomförde ett allmänt äldrevaccinationsprogram i paritet med det barnvaccinationsprogram som redan finns. Det borde vara den naturligaste sak i världen att vi i Sverige skulle vaccinera alla äldre mot influensa och pneumokocker. Man kan till och med överväga att vaccinera även mot bältros.

Pris för vaccination i olika län

Jämtland/Härjedalen: 495 kronor.

Östergötland: 470 kronor.

Dalarna: 445 kronor (195 i samband med influensavaccination).

Norrbotten: 395 kronor (gratis med frikort).

Västernorrland: 395 kronor (195 i samband med influensavaccination).

Värmland: 360 kronor (160 i samband med annat läkarbesök).

Västra Götaland: 350 kronor.

Sörmland: Cirka 210–360 kronor.

Örebro: 250 kronor.

Halland: 220 kronor.

Västerbotten: 195 kronor.

Kalmar: 160 kronor.

Gävleborg: Gratis.

Uppsala: Gratis.

Västmanland: Gratis.

Jönköping: Gratis.

Gotland: Gratis.

Stockholm: Gratis.

Kronoberg: Gratis.

Skåne: Gratis.

Blekinge: Gratis.

Källa: TT

Riskgrupper för lunginflammation

  • 65 år eller äldre.
  • Hjärtsjukdom.
  • Kronisk lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Diabetes.
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Mycket kraftig övervikt.
  • Nedsatt lungfunktion och försämrad hostkraft.
  • Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

Barn och äldre i riskzonen

Vid en lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade. Pneumokockbakterien ligger bakom mer än hälften av alla lunginflammationer. Även virus kan orsaka lunginflammation och det kan även vara en följdsjukdom till influensa. Åldern spelar stor roll för vem som får lunginflammation. Oftast är det barn under två år och personer över 65 år som insjuknar. Barn drabbas på grund av att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. De flesta med lunginflammation blir helt friska inom någon månad, men hos äldre som redan är sjuka kan tillståndet bli allvarligt. Det beror på att kroppen är så försvagad att den inte klarar av den extra påfrestning som en lunginflammation innebär.

Symtom lunginflammation

Symtom på lunginflammation är torrhosta, värk i bröstet när man andas in och att man blir andfådd.

Källa: 1177 Vårdguiden

För Britte Montigny är vaccinationen livsviktig

För Britte Montigny som har en KOL-diagnos är vaccinet mot lunginflammation en livsnödvändighet.

Britte delar sin tid mellan Hyllinge, där maken bor, och Köpenhamn, där hon arbetar och har en liten lägenhet i de mångkulturella kvarteren. Hon är konst- och kulturskribent och håller kurser i konsthistoria försvenskar i Köpenhamn.

Britte fick sin KOL-diagnos 2006 och löper därmed en ökad risk att få akuta luftrörsinfektioner och lunginflammation. Varje höst vaccinerar hon sig mot influensavirus, och kontrollerar att hon har fullgott skydd mot pneumokockinfektion för att minska risken för allvarliga lunginflammationer.

Britte Montigny ska vaccinera sig mot influensa

”Jag ska komplettera med det nyare vaccinet i höst, för att få ett så bra skydd som det bara går”, säger Britte Montigny.

– Jag är tvungen, för att skydda mig mot infektioner. Med KOL har jag nedsatt lungkapacitet och är extra utsatt. Om jag blir sjuk skulle det kunna gå riktigt illa.

Britte är folkbokförd i Köpenhamn och ingår i det danska sjukvårdssystemet.

Hon åker till sin läkare i Köpenhamn när hon ska vaccinera sig.

– I Danmark är all sjukvård kostnadsfri och det borde den vara även i Sverige, särskilt för riskgrupper.

Blev andfådd – hade KOL

När hon fick sin KOL-diagnos insåg hon att hon troligtvis varit sjuk i många år. De flesta brukar, precis som i Brittes fall, upptäcka sjukdomen när lungkapaciteten halverats.

– Min dotter reagerade på att jag var kraftigt andfådd när vi var ute och gick, och min man skickade iväg mig för lungröntgen. Jag har rökt sedan unga år och slutade när jag fick lungemfysem.

Britte har ingått i en forskningsstudie vid lung- och allergiforskningsenheten vid sjukhuset i Lund, där forskarna följde henne noga och hon fick mediciner utprovade.

– Tack vare medicinerna ökade min lungkapacitet till 75–79 procent, och där ligger den idag.

Fylla på skyddet med extra vaccin

Britte har trots KOL-diagnosen fortsatt att leva ett äventyrligt liv. Hon har fotvandrat i Nepal, cyklat 500 mil genom hela Italien och rest med ryggsäck i Asien.

Det går att leva ett rikt liv trots sjukdomen

– Det går att leva ett rikt liv trots sjukdomen. Men det är viktigt att du är skötsam och följer de fyra råden – sluta röka, ta dina mediciner, motionera och vaccinera dig mot lunginflammation.

Inför den stundande vintern tänker Britte fylla på sitt skydd mot lunginflammation. Eftersom hon tillhör en särskilt utsatt riskgrupp – hon har passerat 65 år och har en KOL-diagnos – rekommenderar Folkhälsomyndigheten att hon vaccinerar sig med två olika typer av vacciner.

– Det äldre vaccin jag fått täcker bara in de vanligaste formerna av lunginflammation. Jag ska se till att komplettera med det nyare vaccinet för att få ett så bra skydd som det bara går.

Av Margaretha Eldh

Foto: Shutterstock/TT